دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،

سعادت، معلول نظریه گردشگری و معنویت است

سعادت، معلول نظریه گردشگری و معنویت است استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران اظهار داشت: تفسیر مفاهیم ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نظریه گردشگری و معنویت، نشان دهنده یک هدف بوده و آن هم کسب سعادت است. در راه کسب سعادت تبیین ارتباط علی و معلولی این دو مفهوم می تواند مسیر واضح و روشنی را مشخص نماید.


به گزارش کادو دونی به نقل از ایسنا، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای که با همکاری مشترک مهدیه شهرابی فراهانی، دکترای تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران تهیه شد را با مبحث «تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تکیه بر نظریه گردشگری و معنویت» عرضه کرد.
وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس عرضه کرد، اظهار داشت: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر ارزش های الهی است که در جهت تحقق هدف آفرینش انسانی بوده و در بستر فعالیت های اجتماعی شکل می گیرد. نظریه گردشگری و معنویت، بستر مناسبی است در جهت تبیین مبانی ارزشی انسانی و جهان بینی اسلامی که ارزش های جهان شمول و والای انسانی را در ارتباط با خویشتن، جهان و خالق هستی در نظر داشته و در این میان ارتباط دوسویه ای با آن دارد.
استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ افزود: تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر نظریه گردشگری و معنویت به شیوه کیفی و روش تحلیل و توصیف با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان در سه بخش تفسیر مفاهیم، تبیین مبانی ارزش شناختی الگو با تکیه بر نظریه گردشگری و معنویت و عرضه راهکارهای عملیاتی انجام گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داده است انسان، محوریت ارزش و معنویت بوده و از طرفی گردشگری رفتار اجتماعی به حساب می آید که این روابط عِلی و معلولی را اجرایی می کند. گردشگری و معنویت ماهیتی ارزشی دارد که هدف آن تحقق اهداف الهی انسانی است و در این میان می تواند محور عملیاتی شدن مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گیرد. ازاین رو رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری با محوریت معنویت، کارکرد عملیاتی مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در سطح کلان و خرد به وجود می آورد.
ایمانی خوشخو اضافه کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با جهان بینی اسلامی و محوریت انسان بر مبنای نگرش توحیدی و ایمان به رسالت انبیای الهی و زندگی اخروی شکل گرفته است و همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در راه کمال مادی و معنوی انسان و سیر الی الله قرار می گیرند. بی گمان تحقق هر الگو نیازمند تبیین مبانی است که در جهت تحقق اهداف الگو بوده تا بتوانند در ذیل برنامه های عملیاتی قرار گیرند. از آنجایی که گردشگری بعنوان یک رفتار انسانی در جهان، منتسب به ارزش های انسانی بوده و اقدامی مهم از دیدگاه دین اسلام هم در نظر گرفته شده است، هنگامی که بر اساس اصول کلیدی و اصلی تعیین شود، می تواند تحقق اهداف آفرینش الهی را متضمن شود. مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق انسان آرمانی در جامعه اسلامی است که از رهنمودهای دینی بهره مند شده و در این راه گام می نهد. نظریه گردشگری و معنویت، رویکرد سفر بر اساس ارزش های الهی است که می تواند مبانی ارزش های انسان را بر اساس جهان بینی اسلامی اجرایی کند.
وی خاطرنشان کرد: مطالعه تحقیقات پیشین حاکی از این مطلب است که تحقیقاتی به صورت جداگانه در حوزه مبانی ارزش شناختی الگو و همینطور نظریه گردشگری و معنویت انجام شده است. اما نتایج نشان از مطالعات اندک در حوزه تبیین ارتباط میان این دو مفهوم دارند. به صورتی که از میان تحقیقات انجام گرفته میتوان به تحقیق جداری عالی تهیه شده در سال ۱۳۹۵ با عنوان «مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اشاره نمود که مبانی الگو را با تحلیل نظریه های ارزش شناختی بررسی و توصیف می کند. همینطور در حوزه نظریه گردشگری و معنویت، شهرابی فراهانی در سال ۱۳۹۷ در رساله دکترا با عنوان «ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی خارجی از سفر» به تبیین مفهوم معنویت و عرضه گردشگری و معنویت پرداخته است.
ایمانی خوشخو و شهرابی فراهانی هوچنین در سال ۱۳۹۸ در مقاله ای با عنوان «نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» به این نکته اشاره می کنند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نگاه همه جانبه به توسعه داشته و اسلام را مبنای این نگاه یکپارچه قرار می دهد. از طرفی گردشگری با رویکرد معنوی هم انسان را در محوریت خود توجه می کند و این همان نگاه همه جانبه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
گردشگری با رویکرد معنوی می تواند نقش بسزایی در تحقق این الگو داشته و نیازمند برنامه ریزی در سطح ملی و نگاه یکپارچه به این صنعت مهم خدماتی است تا زیرساختها و فعالیت های لازم هم جهت با این نگاه همه جانبه فراهم شده و برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف الگوی اسلامی ایرانی صورت پذیرد.
استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تصریح کرد: مبانی هر الگویی نیازمند تفسیر و تبیین است تا شرایط را برای اجرایی کردن آن فراهم آورد، به این منظور هنگامی که بر مبانی و اصول الگو جامه عمل پوشانیده شود، مفید و موثر خواهد بود. ازاین رو در این نوشتار که با هدف تبیین مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تکیه بر گردشگری و معنویت انجام گرفته است، در ابتدا مفاهیم و مبانی به شیوه کیفی و روش توصیف و تحلیل با استناد به مطالعات کتابخانه ای تفسیر شده و در بخش دوم و سوم با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان در بهمن ماه و اسفند ماه ۱۳۹۹، روابط عِلی و معلولی مبانی ارزش شناختی الگو با نظریه گردشگری و معنویت تبیین شده و سپس راهکارهای عملیاتی عرضه شده اند.
ایمانی خوشخو تصریح کرد: ارزش همچون مفاهیم پایه ای و کلیدی جهان بینی هر انسان و جامعه ای تلقی می شود که راهنمای فعالیت و رفتار یک فرد و در ادامه جامعه خواهد بود. ارزشها مبانی و اصولی هستند که احتیاج به تفسیر و تبیین دارند تا در راه حرکت و عملیاتی شدن قرار بگیرند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر جهان بینی اسلامی، ارزش های الهی را منطبق با اهداف آفرینش انسان در قالب مبانی ارزش شناختی عرضه کرده است. بر این مبنا ارزش هایی منجر به تحقق الگوی آرمانی و مدنظر می شوند که مسیر عملیاتی شدن و کارکردی را به خوبی طی کنند. در این راستا قرار گرفتن در راه درست حرکت می تواند ارزشهای اسلامی ایرانی را نمایان کرده و پرده عمل بپوشاند. ازاین رو نیازمند یک رفتار اجتماعی هستیم تا به درستی این ارزشها عملی شود.
وی ادامه داد: نظریه گردشگری و معنویت با تکیه بر مبانی ارزشی وجودی انسان و تحقق اهداف الهی در ارتباط و تعامل انسان با خویش، جامعه، جهان و خالق هستی بستر مناسبی است تا این ارزش ها را به صورت نه صرفاً نمادین بلکه کارکردی به رخ بکشاند.
استاد دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تصریح کرد: مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبانی جهان بینی اسلامی است که انسان را اشرف مخلوقات دانسته و ارزش را امری فطری و الهی و جهان شمول می داند، ازاین رو کسب سعادت دنیوی و اخروی انسان در گرو رفتار و عمل کردن اتفاق می افتد. گردشگری با تکیه بر معنویت، رویکرد معنوی و روحانی به وجود انسانی است که سفر را مایه کسب ارزش، احساس آگاهی و کمال و تعالی می داند تا با حرکت فیزیکی بر روی کره خاکی، حرکت در سیر تعالی و کمال و سعادت را برای انسان مهیا کند. بدین سبب تفسیر مفاهیم ارزش شناختی الگو و نظریه گردشگری و معنویت، نشان دهنده یک هدف بوده و آن هم کسب سعادت است. در راه کسب سعادت تبیین ارتباط علی و معلولی این دو مفهوم می تواند مسیر واضح و روشنی را مشخص نماید.

ایمانی خوشخو اظهار داشت: نتایح حاصل از مصاحبه با خبرگان حاکی از این مطلب است که ارزش های الگو و نظریه گردشگری و معنویت هر دو مفهومی ارزشی، معنوی و فطری هستند و شاید مسیر حرکت در مسافرت بهترین اقدام برای تحقق مبانی ارزشی الگو باشد. در این راستا رویکردهای برنامه ریزی گردشگری نقش تعیین کننده ای دارند که با تکیه بر نظریه معنویت می توانند به صورت خودکار ارزش های اسلامی را در پیشرفت جامعه ایرانی میسر کنند. همینطور نگاه کلان به گردشگری منجر به تدوین استراتژی های عملیاتی در سطح منطقه ای و ملی شده و این امر اقدام موثر دیگری در تحقق الگو خواهد بود.
او در آخر اظهار نمود: در بخش سوم هم خبرگان با عرضه نظر درمورد راهکارهای عملیاتی، هدفگذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی را در توسعه گردشگری با رویکرد معنوی در ایران اقدام مهمی برای تحقق الگو برشمرده و این امر را یکی از مهم ترین فعالیتهای کلان کشور می دانند که نه تنها گردشگری، بلکه سایر جوانب توسعه ای کشور را هم محقق و میسر خواهد نمود. ایجاد نگرش استراتژیک در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور، منوط به انجام فعالیتهای یکپارچه، در جهت اهداف مشخص است که در این میان برنامه ریزی ها در جهت توسعه نظریه گردشگری و معنویت می توانند موجبات تحقق اهداف الگو، بخصوص مبانی ارزش شناختی آنرا فراهم نمایند.

منبع:

1400/02/29
19:56:21
5.0 / 5
379
تگهای خبر: اهدا , تخصص , خدمات , رمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
کادو

كادو دونی

فروش انواع کادو

kadodooni.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كادو دونی محفوظ است