برای روز جهانی راهنمایان گردشگری

بی اهمیت نگذریم

بی اهمیت نگذریم به گزارش کادو دونی رئیس دانشکده علوم گردشگری به مناسب روز جهانی راهنمایان اظهار داشت: در دنیایی که سفر به عنوانِ ابزار و وسیله ای برای بازیابی روحی و روانی انسان تلقی می شود، هدایت سفر و گردشگری اهمیت بیشتری یافته است و نمی توان بی اهمیت از کنار آن عبور کرد.


به گزارش کادو دونی به نقل از ایسنا، در یک سال قبل بیش از ۱۲ هزار راهنمای گردشگری شغل خودرا از دست داده اند، درحالی که بیمه و درآمد حاشیه ای دیگری نداشته اند. منوچهر جهانیان ـ رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گردشگری ـ در یادداشتی که به مناسبت ۲۱ فوریه روز جهانی راهنمای گردشگری در اختیار ایسنا قرار داده، تاکید کرده است که دولت، سیاستگذاران و متولیان حوزه گردشگری به نقش راهنما در توسعه کارهای گردشگری بیشتر اهمیت دهند.
در این ادامه این نوشتار آمده است: سالنامه تحقیقات گردشگری در سال ۱۹۸۵ برای نخستین بار موضوع نقش و اهمیت راهنمایان گردشگری را بیان نمود. مطالعات گسترده ای درباره اهمیت راهنمایان گردشگری انجام گرفته است، اما باید به این نکته توجه داشت که راهنمایان گردشگری فقط راهنمای تور نیستند، راهنمایان محلی و ارگان های متولی گردشگری نیز خود به عنوانِ راهنمای گردشگری در نظر گرفته می شوند که به صورتی سفیران فرهنگی و معرف فرهنگ، تاریخ، تمدن، میهمان نوازی و زیبایی های یک منطقه هستند و ارائه کننده تصویری جامع و کامل از یک مقصد در یک کشور و یک منطقه جغرافیایی با رنگ آمیزی هنرمندانه و خلاقانه تأثیرگذار به شمار می روند که می توانند هریک از گردشگران را به معرف زیبایی ها و جاذبه های متنوع گردشگری به هموطنان خود تبدیل کنند و آنان را در مسافرت به آن مقصد و کشور و یا منطقه جغرافیایی ترغیب و تشویق کنند.
در کنار آن، زبان مادری هم به عنوانِ گونه ای از میراث فرهنگی و دربرگیرنده فرهنگ عامه و فولکلور مناطق گوناگون با لهجه ها و گویش های متنوع و زبان خاص آن منطقه دارای زیبایی ها و جذابیت های منحصربه فردی است که باید از طرف مردمان جوامع بومی و محلی، فرهنگ دوستان و متولیان میراث فرهنگی مناطق کشور برای حفاظت و نگهداری و صیانت از آن موردتوجه جدی قرار گیرد. این مهم می تواند به تحکیم روابط فرهنگی و همبستگی ملی در مناطق گوناگون کشور منجر شود و همین طور می تواند در ایجاد انگیزه برای جذب گرشگران و رونق گردشگری فرهنگی و اجتماعی نقش و اهمیت ممتازی داشته باشد.
در مطالعات گردشگری، راهنمایان به عنوانِ یکی از عناصر پایداری فرهنگی اند که برای معرفی و بهتر شناساندن محیط، مقصد و خاصیت های آن حائز اهمیت می باشد. به صورتی می توان اظهار داشت که راهنمای گردشگری ارائه کننده اطلاعات، تسهیل کننده روابط اجتماعی، میانجی فرهنگی، انگیزاننده، حافظ ارزش ها و مفسر محیط طبیعی و فرهنگی هستند و همین طور راهنمای گردشگری نقش های دیگری همچون آموزش، روابط عمومی، حل کننده مشکل، مشاور و معتمد برای جوامع میزبان و گردشگران می تواند باشد.
یک راهنمای گردشگری قبل از آن که مفسر و روایتگر خاصیت های محیطی مقصد گردشگری باشد، یک شخص قابلِ اعتماد برای ایجاد انگیزه، باورمندی، امیدبخشی، کسب تجربه و ایجاد انگیزه و نگرش افراد از سفر و گردشگریست. راهنمای گردشگری دوستدار وطن و سرزمین مادری است که با قلبی مملو از عشق و علاقه به مردمان و جوامع میزبان و محلی، تاریخ و تمدن و زیبایی های مناطق گوناگون با تمام وجود آنها را دوست دارد و برای معرفی جاذبه های گردشگری و حفاظت و صیانت از آنها تلاش می کند.
راهنمای گردشگری بیش از آن که فقط حضور فیزیکی داشته باشد، نقش معنابخشی ذهنی و تصویرسازی دارد و حضورش برای جوامع میزبان و محلی به لحاظِ فرهنگی بسیار باارزش است. گردشگری در عینِ سادگی و لذت بخشی و جذابیت های آن، همچون پیچیده ترین صنایع خدماتی بشمار می رود که تبدیل منابع به محصول و مصرف آن هم زمان صورت می پذیرد؛ پس توریست به مثابه‌ی مصرف کننده به صورتی از اجزای تولید شمرده می شود و خود در پروسه تولید و تبدیل منابع به محصول مشارکت دارد. به این جهت، می توان گفت کارهای گردشگری یکی از دشوارترین امور خدماتی محسوب می شوند که باید به تمامی وجوه آن شامل فرهنگ، تاریخ، تمدن، نوع روابط و تعامل مردمان و دولت ها توجه جدی شود که در جهان کنونی از آن به عنوانِ دیپلماسی گردشگری یاد می شود و لازم است تا در کشور ما نیز به گردشگری برای برقراری روابط فرهنگی، تعامل و توجه به قرابت ها و خاصیت های فرهنگی و اجتماعی مردمان و گردشگران، جوامع میزبان و میهمان و تأثیرگذاری آن بر روابط دیپلماتیک و رسمی توجه جدی شود.
اهمیت گردشگری و اثرات آن بر کارهای اقتصادی، کارآفرینی و رونق اقتصادی و وجوه تمایز آن از سایر بخش های اقتصادی و خدماتی به لحاظ کارکرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر همگان آشکار است و همین طور گردشگری از مهم ترین بخش های خدماتی در دوران کنونی است که می تواند برای معرفی فرهنگ، تاریخ، تمدن و زیبایی های یک کشور و خدمات جامعه میزبان به گردشگران نقش آفرین باشد. گردشگری با ایفای نقش پیشرانی می تواند سبب تحرک و پویایی سایر بخش های صنعتی و خدماتی باشد تا اقتصاد مقاومتی را در راه توسعه و شکوفایی قرار دهد.
در این میان، راهنمایان گردشگری و نقش اثربخش آنها در این حوزه یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار بر توسعه و پویایی گردشگریست که باید با شناخت و آگاهی و درک این قشر، خواسته ها و دغدغه های آنان به درستی موردتوجه جدیِ دست اندرکاران و متولیان این حوزه قرار گیرد.
راهنمایان گردشگری واسطه اجتماعی و واسطه فرهنگی بین گردشگران و میزبانان هستند که وظیفه تبادل و تعامل فرهنگی میان گردشگران و جامعه میزبان را بر عهده دارند و ارتباط میان فرهنگی بین توریست و جامعه میزبان ایجاد می کنند.
در گذشته که سفرها به شکل گسترده و اصطلاحاً انبوه انجام می گرفت، توریست در اندیشه‌ی تجربه و کسب آگاهی از سفر نبود، اما بعد از گذشت زمان در دنیای مدرن با توریستهایی مواجه می شویم که بگفته «مک کنل» در جست وجوی عناصر زیبایی شناختی هستند، توریست نگاه دقیق تری پیدا کرده است، تجربه و کسب رضایت اهمیت بیشتری یافته است و دانش اندوزی همچون انگیزه ها و دلیلهای سفر از دید توریست شمرده می شود. بگفته پژوهشگران، «گردشگری به مثابه یک زندگی است که می تواند آموخته های بی شماری برای انسان به همراه داشته باشد».
در دنیای امروز گردشگری به عنوانِ یکی از مهم ترین وجوه زندگی افراد مورد توجه قرار گرفته است و در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت می باشد و امروزه به عنوانِ یکی از بارزترین جریان ها در سطح بین الملل مطرح می شود. هم اکنون، اهداف توسعه بین المللی گردشگری در امتداد تحقق پایداری است؛ پایداری در همه جوانب اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی.
در دنیایی که توریست با آگاهی و کسب تجربه به سفر می رود، در دنیایی که سفر به عنوانِ ابزار و وسیله ای برای بازیابی روحی و روانی انسان تلقی می شود، هدایت سفر و گردشگری اهمیت بیشتری یافته است و نمی توان بی اهمیت از کنار آن عبور کرد. ازآن جایی که گردشگران شبیه هم نیستند و با هم تفاوت دارند، پس نوع رفتار، عملکرد، نقش و اهمیت راهنمای گردشگری بیش از پیش موردتوجه قرار دارد.
با بیان این موارد، شایسته است که راهنمایان گردشگری علاوه بر مهارت های ارتباطی و آگاهی به تاریخ و خاصیت های مقصد گردشگری، انگیزه و تعهد بالایی در قبال گردشگران داشته باشند و بتوانند نقش به سزایی در ایجاد تجربه‌ی دل انگیز و لذت بخش در بین گردشگران ایفا کنند. القای مبانی و مفاهیم درباره مقصد، ارزش های فرهنگی، فرهنگ عامه، آداب و رسوم مقصد به گردشگران، ایجاد انگیزه و القای حس خوب و تصویر مثبت در گردشگران نسبت به مقصد گردشگری، ایجاد آگاهی و اطلاعات مورد نیاز با هدف تامین پایداری می تواند گردشگران را بیش از پیش به مقصد و تجربه کسب شده راضی و خشنود کند.
با تبریک روز جهانی راهنمایان گردشگری به همه راهنمایان گردشگری این مرز پرگهر، تاکید به نقش راهنمایان گردشگری در تحقق اهداف، سیاست ها و برنامه های توسعه کارهای گردشگری باید مورد توجه جدی دولت، سیاستگذاران و متولیان حوزه گردشگری قرار گیرد. راهنمایان گردشگری از ارکان ارتباطی ارائه کنندگان خدمات گردشگری مقصد با گردشگران هستند. به این جهت، باتوجه به دانش و سطح آگاهی و اطلاعات گردشگران و انتظارت آنان از جوامع میزبان و مقاصد گردشگری، جایگاه و اهمیت راهنمایان گردشگری و نقش آنان در توسعه کارهای گردشگری نوین مهم و باارزش است.
منبع:

1399/12/03
12:34:23
0.0 / 5
1085
تگهای خبر: آموزش , اهدا , بیمه , تصویر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
کادو

كادو دونی

فروش انواع کادو

kadodooni.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كادو دونی محفوظ است